Budowa

Wykonawca może zakończyć budowę dopiero po wykonaniu i odebraniu przez inspektora nadzoru wszystkich prac, które były wymienione w umowie. Kierownik budowy musi dopilnować, by wykonawca sporządził dokumentację powykonawczą. Jeśli w czasie budowy nastąpiły niewielkie zmiany w stosunku do zatwierdzonego projektu, wystarczy nanieść je (po uzgodnieniu z projektantem) na kopie rysunków zatwierdzonego projektu. Niekiedy trzeba również uzupełnić opis. Kierownik budowy musi też dopilnować wykonania inwentaryzacji geodezyjnej (obejmuje ona usytuowanie domu i innych obiektów budowlanych oraz podłączeń instalacji), a także uporządkowania placu budowy.

W dzienniku budowy jest miejsce na oświadczenie kierownika budowy, że budowa została wykonana zgodnie z projektem budowlanym i zapisami zawartymi w pozwoleniu na budowę, oraz że teren budowy został doprowadzony do należytego stanu i że budynek nadaje się do użytkowania.

Zawiadomienie o zakończeniu budowy i wniosek o pozwolenie na użytkowanie budynku składamy w urzędzie nadzoru architektoniczno – budowlanego w terminie 14 dni od dnia zakończenia robót. W zgłoszeniu podajemy powierzchnie: zabudowy, całkowitą, użytkową i mieszkalną oraz kubaturę domu. Do zgłoszenia dołączamy dziennik budowy z wpisem o zakończeniu robót, dokumentację powykonawczą, protokoły badań i sprawdzeń oraz inwentaryzację geodezyjną powykonawczą. Jako właściciele budynku jesteśmy zobowiązani do przechowywania dokumentacji powykonawczej wraz z książką obiektu tak długo, jak on istnieje. Ponadto w przypadku większości budynków (z wyjątkiem domów jednorodzinnych) jesteśmy zobowiązani do przeprowadzania okresowych kontroli stanu technicznego budynku i jego instalacji oraz do ewentualnych napraw uszkodzonych bądź niesprawnych elementów budowlanych, urządzeń i części wyposażenia obiektu.