Porady architektoniczne

 

Niniejszy dział ma służyć wszystkim tym, którzy przygotowują się do rozpoczęcia jakiejkolwiek inwestycji budowlanej. Zawiera on dużą liczbę porad dotyczących formalności, które należy załatwić w różnych instytucjach państwowych i samorządowych. Mamy nadzieję, że pomożemy Państwu profesjonalnie przygotować się do planowanej budowy oraz sprawnie i „bezboleśnie” przejść przez wszystkie wymagane procedury urzędowe. Z myślą o  klientach, którzy lubią zgłębiać każdy temat podaliśmy, przy większości tekstów, numery Ustaw i Rozporządzeń związanych z opisywanym zagadnieniem.

 

Wypis i Wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Dokument ten został opisany w rozdziale nr 1. Przypominamy tylko, że kompletny wypis i wyrys składa się z części graficznej (mapki z zaznaczonymi terenami oraz legendą objaśniającą oznaczenia i symbole) oraz z części tekstowej (zawierającej wszystkie wytyczne, jakie będą dotyczyły naszej inwestycji).

 

Decyzja o Warunkach Zabudowy (tzw. „Wuzetka")

Zanim zostaniemy właścicielami działki (zalecane) lub już po jej zakupie możemy wystąpić do właściwego urzędu gminy lub miasta z wnioskiem o wydanie Decyzji o Warunkach Zabudowy. W decyzji tej, oprócz potwierdzenia, że na działce można zrealizować zaplanowaną przez nas inwestycję, będą określone warunki dotyczące sposobu zagospodarowania i użytkowania terenu, ogólne zapisy dotyczące przyłączenia się do zewnętrznych sieci oraz podstawowe parametry obiektu (wysokość, szerokość elewacji frontowej, powierzchnia zabudowy, spadki dachów, odległości od granic działki, linie zabudowy etc.). Formularz wniosku dostaniemy w wydziale architektury urzędu gminy lub miasta. Składamy go w tym samym urzędzie wraz z koniecznymi załącznikami (określa to art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym, DzU nr89, poz. 415 ze zmianami). Komplet dokumentów wymaganych przy ubieganiu się o Warunki Zabudowy wygląda następująco:

- kopia mapy zasadniczej do celów opiniodawczych (wspomnianej w rozdziale nr 1) – są na niej naniesione m.in. granice działek. Mapa powinna obejmować cały teren naszej działki (lub działek) oraz tereny znajdujące się w jej najbliższym sąsiedztwie – w promieniu min. 30m w każdą stronę. Na odbitce obrysowujemy granice naszej działki oraz schematyczny (konturowy) zarys planowanego przez nas obiektu.

- wypis z rejestru gruntów - zawiera informację, czy w granicach działki są grunty rolne lub leśne oraz podaje jej powierzchnię. Ponadto w wypisie mogą znaleźć się dane personalne właściciela działki, wielkość jego udziału w gruncie oraz adnotacje dotyczące np. wpisanej służebności. Wypis zamawia się w wydziale geodezji urzędu gminy. Na jego podstawie urzędnik wydający decyzję stwierdza, czy teren wymaga wyłączenia spod produkcji rolnej lub leśnej. Przy pobieraniu wypisu z rejestru gruntów dotyczącego naszej działki dobrze jest też pobrać wypisy dotyczące działek naszych bezpośrednich sąsiadów oraz działek, przez które ewentualnie będziemy prowadzić przyłącza techniczne do naszego budynku. Przyspieszy to kontakt z innymi właścicielami w celu uzyskania od nich „Zgody na wejście w teren" potrzebnej do przeprowadzenia prac budowlanych (np. poprowadzenia sieci lub wykonania zjazdu na działkę).

- formularz wniosku – jego wypełnienie wymaga od nas posiadania wstępnej wizji naszej inwestycji. W formularzu określamy bowiem przybliżony sposób zagospodarowania działki (np. czy oprócz budynku głównego chcemy postawić także wolno stojący garaż, budynek gospodarczy, warsztat, parking etc.) i czy będzie to miało wpływ na środowisko przyrodnicze (ile drzew zamierzamy wyciąć, jakie zagrożenia może stworzyć garaż, parking bądź warsztat – poziom hałasu, ilość i rodzaj ścieków, emisja spalin itp.). Musimy też określić wielkość budynku i jego program (rodzaj i liczbę pomieszczeń) oraz potrzebne – w przybliżeniu – ilości wody, energii cieplnej i elektrycznej (w czasie budowy i kiedy już będziemy użytkować obiekt), ilość ścieków i odpadków. Na podstawie tych informacji urząd wstępnie oceni, czy istniejące sieci są w stanie obsłużyć naszą inwestycję.

- Wstępne zapewnienia dostawy mediów – występuje się o nie do dostawców tych mediów, które planujemy doprowadzić do budynku lub na działkę. Wymagane jest zazwyczaj dla większych inwestycji oraz w sytuacji, gdy planowana przez nas inwestycja znajduje się w dużej odległości od istniejących zabudowań. Dostawcy mediów sprawdzają w ten sposób, czy są w stanie doprowadzić do nas daną sieć oraz zaspokoić, za jej pomocą, potrzeby wynikające z rodzaju i sposobu użytkowania naszego obiektu.

Wypełnienie formularza i przygotowanie wymienionych dokumentów bywa kłopotliwe, dlatego warto poprosić o pomoc architekta, któremu zamierzamy zlecić projekt naszego budynku (patrz rozdział nr 3).